China gongzuo China

玛氏巧克力-业务发展代表-哈尔滨

Wed, 22 Nov 2017 07:01:16 GMT - Mars - 黑龙江省哈尔滨市

玛氏宠物护理-业务发展代表(KA渠道)-哈尔滨

Wed, 08 Nov 2017 06:59:03 GMT - Mars - 黑龙江省哈尔滨市

销售店长

Fri, 24 Nov 2017 08:59:40 GMT - - 黑龙江省哈尔滨市道里区

会计助理

Fri, 24 Nov 2017 08:58:38 GMT - - 黑龙江省哈尔滨市

市场部副总经理

Fri, 24 Nov 2017 08:57:16 GMT - - 黑龙江省大庆市 - 黑龙江省哈尔滨市香坊区

经理

Fri, 24 Nov 2017 08:56:13 GMT - - 黑龙江省哈尔滨市

黑龙江五常大米代理商

Fri, 24 Nov 2017 08:56:10 GMT - - 黑龙江省

高薪诚聘市场主管

Fri, 24 Nov 2017 08:55:29 GMT - - 黑龙江省哈尔滨市

手机卖场 - 门口迎宾员(嗓门大的)

Fri, 24 Nov 2017 08:55:07 GMT - - 黑龙江省哈尔滨市南岗区

首席执行官/总裁/总经理

Fri, 24 Nov 2017 08:54:06 GMT - - 黑龙江省哈尔滨市南岗区